بعضی وقت‌ها

بعضي وقت‌ها آنقدر از موفقيت و شادي بقيه خوشحال مي‌شوم و احساس آرامش مي‌كنم كه فكر مي‌كنم اگر خودم هم در آن شرايط بودم اينقدر خوشحال نمي‌شدم.
بعضي وقت‌ها هم آنقدر آدم بخيل و حسودي مي‌شوم كه خودم شرمنده مي‌شوم.

بعضي‌وقت‌ها آدم صبوري هستم، نه از رانندگي بد بقيه ناراحت مي‌شوم و نه از جواب ندادن پروژه‌ها و نه از هزار چيز جور و ناجور ديگر اطرافم.
بعضي وقت‌ها هم با يك اتفاق كوچك مثل شكستن يك استكان، كل سيستم روحيم قاط مي‌زند و عصبي مي‌شوم.

بعضي وقت‌ها بي‌دليل شادم، اطرافم زيبا و تماشايي مي‌شود. كلي چيز قشنگ مي‌بينم مثل يورتمه‌وار دويدن گربه كوچه!!
بعضي وقت‌ها هم آنقدر روزم سياه مي‌شود كه انگار اصلا قرار نيست اين همه بدبختي تمام شود.

بعضي وقت‌ها آدم باهوش و زرنگی هستم.
بعضي وقت‌ها هم اندازه بز چيزي نمي‌فهمم.

بعضي وقت‌ها از پس كارهايم بخوبي برمي‌آيم. و مطمئنم كه اگر بخواهم همه كار مي‌كنم.
بعضي وقت‌ها هم حتي عرضه انتخاب يك لباس را ندارم.

بعضي وقت‌ها يك آدم عاقل با تصميمات منطقي هستم.
بعضي وقت‌ها هم يك آدم احساساتي عجيب غريب می‌شوم.

بعضي وقت‌ها يك دختر خوشگل و خوش‌تيپم.
بعضي وقت‌ها هم از ريخت و قيافه خودم گريه‌ام مي‌گيرد.

بعضي وقت‌ها همه را دوست دارم و مطمئنم كه بقيه هم دوستم دارند.
بعضي وقت‌ها هم يك آدم تنهايم تو شلوغي همه آدم‌ها.

بعضي وقت‌ها با خودم مهربانم؛ براي خودم كادو مي‌گيرم، و خودم را لوس مي‌كنم.
بعضي وقت‌ها هم يك ريز سر خودم غر مي‌زنم و ايراد مي‌گيرم.

بعضي وقت‌ها ...

اما هميشه، يك آدمم. مثل هر آدم‌ ديگري با بالا و پايين رفتن‌هاي خاص خودش.

/ 3 نظر / 5 بازدید
ليلا

مهم اينه که بتونی هميشه خودتو دوست داشته باشی و به خودت احترام بذاری بيشتر از همه ...

فرنوش

اينايی که تو گفتی منم هستم ما دو تا همديگرو درک می کنيم ولی اون دوستت عمرا

ريحانه

دقيقا!